• usluge zastupanja u disciplinskim postupcima
  • usluge zastupanja u slučaju redovnih i vanrednih otkaza ugovora o radu
  • usluge zastupanja u slučaju prestanka radnog odnosa
  • zaštita zaposlenika prilikom otkaza ugovora o radu
  • zastupanje u individualnim i kolektivnim radnim sporovima pred sudovima, te kršenja ostalih prava iz radnog odnosa

sl2