U pratećem dokumentu je tekst: Tarifa o nagradama i naknadi troškova  za rad advokata u Federaciji Bosne i Hercegovine

doc

DODATNO POJAŠNJENJE:

Utvrđena vrijednost jednog boda je 3 KM i to je najjednostavnija metoda obračuna tarifa i nagrada za rad advokata za različite usluge.

Vrijednost boda utvrđen je od Upravnog odbora Advokatske komore FBiH i naknadno je odobren od Ministarstva pravde FBiH

Napominjemo i to da advokat može slobodno ugovoriti visinu nagrade sa svojim klijentom neovisno od odredbi ove Tarife. Uslov za punovažnost ovog ugovora je da bude sačinjen u pismenom obliku i da nije protivan važećim propisima Bosne i Hercegovine. Smatraće se da je uslov pismenog zaključivanja ugovora zadovoljen i u slučaju izmjene pisama, fax ili e-mail poruka. Kao ugovor se neće priznati odredbe koje su dodane u tekst punomoći ili bilo kojeg drugog dokumenta koji nema karakter ugovora o zastupanju.

Ugovorom se za nagradu advokatu može ugovoriti na jedan od sljedećih načina:

  • Na osnovu broja utrošenih sati potrebnog angažovanja advokata, pri čemu su ugovorne strane slobodne u utvrđivanju nagrade za jedan sat. Na zahtjev klijenta, advokat je prilikom zaključivanja ugovora dužan da da procjenu o broju sati koji će mu biti potrebni za obavljanje povjerenog posla. Ugovorne strane mogu ugovoriti gornji limit nagrade za određeni posao u slučaju ako bi nagrada prema utrošenom broju radnih sati bila veća od utvrđenog limita
  • Uvećanjem u određenom procentu nagrade utvrđene ovom Tarifom
  • Određivanje fiksnog iznosa nagrade za određeni posao
  • Određivanje mjesečnog iznosa naknade za obavljanje jednog ili više poslova za klijenta čije obavljanje će trajati određeni vremenski period
  • Za obavljanje poslova za domaćeg klijenta u stranoj zemlji, ili za stranog klijenta u BIH, advokat može ugovoriti primjenu advokatske Tarife te strane zemlje u kojoj se obavlja posao ili iz koje potiče njegov klijent
  • Kombinacijom navedenih metoda, kao i na drugi način koji nije protivan odredbama važećih propisa

Ako je ugovor o određivanju nagrade sa advokatom zaključila neuka osoba, a ugovoreni iznos nagrade je očigledno nesrazmjeran uloženom radu i potrebnoj stručnosti, Upravni odbor Regionalne advokatske komore može na njen zahtjev utvrditi odgovarajući iznos nagrade koji je stranka dužna platiti advokatu.